Leerlingenbegeleiding

 

 

Goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding

Atheneum Tungrorum hecht veel belang aan een goede leerlingenbegeleiding. Hieronder verstaan we activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van leerlingen met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school.

Die activiteiten worden op school gedragen door een structuur die de verschillende actoren (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers …) ondersteunt in hun durf om zich inderdaad te richten op het totale welbevinden en niet alleen op het beheersen van leerstof en vaardigheden. Leerlingenbegeleiding beperkt zich dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen.

In onze scholen hanteren we een preventief beleid om problemen te voorkomen en op te lossen. Toch willen we ook een creatieve aanpak hanteren, waarbij we niet vanuit probleemgedrag en probleemsituaties vertrekken, maar een omgeving creëren waarbij de leerlingen actief betrokken worden. Leerlingen worden aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om mee vorm te geven aan de pedagogische verhoudingen en aan de kwaliteit van het leren en leven op school.

Elke leerkracht is begeleider, leraren zijn de eerstelijnsopvang. Daarnaast is de klassentitularis een zichtbaar en dankbaar aanspreekpunt voor onze leerlingen. Zij weten bij wie ze terecht kunnen en vinden via deze groene leerkracht vlot hun weg naar verdere ondersteuning indien dat nodig blijkt. Voor de leerlingen van de eerste graad is het belangrijk dat zo’n vertrouwenspersoon er is, het vergemakkelijkt de overgang van het basisonderwijs. We integreren daarom een klasse-uur in het wekelijkse rooster voor de eerstejaars. De leerlingen in de tweede en derde graad kunnen zelf al bepalen wie zij als vertrouwenspersoon uitkiezen, daarom moet het daar niet gaan om één enkele leerkracht.

De leerlingenbegeleiding wordt op de tweede lijn geplaatst en is afgestemd op de vragen en behoeften van de school, onze leerlingen en hun ouders. We kunnen hierbij beroep doen op ondersteuning van het CLB. De leerlingenbegeleiding is gericht op het begeleiden van de jongere in zijn ‘leerling zijn’ (o.a. leerproblemen opvangen, leren leren) én in zijn ‘kind of jongere zijn’ (o.a. hulp in crisismomenten).

Op Atheneum Tungrorum krijgt iedere leerling de kans om in zijn schoolcarrière ‘op maat’ begeleid te worden volgens eigen mogelijkheden en aangepast aan zijn persoonlijkheid en dit ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.

Leerbegeleiding


De leerbegeleiding in onze school vertrekt vanuit de visie dat de verstrekte begeleiding alle leerlingen moet bereiken. Leerbegeleiding is immers een belangrijk middel om een kerndoel van het onderwijs, namelijk “leren”, voor alle leerlingen mogelijk te maken.

Op Atheneum Tungrorum delen we de leerbegeleiding op in drie subdomeinen. We concentreren ons op de studiebegeleiding van de leerling via een aanbod van huiswerkbegeleiding voor de eerste graad en leerateliers voor de tweede en derde graad. Ook individuele studiebegeleiding valt onder dit domein. Ten tweede richten we ons ook op de studiekeuzebegeleiding. Tot slot focussen we ons op het begeleiden van leerlingen met leerstoornissen en de begeleiding van anderstalige leerlingen.

1. Studiebegeleiding

Op Atheneum Tungrorum hechten wij veel belang aan de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die jonge mensen nodig hebben om goed te functioneren in onze maatschappij. We schenken extra aandacht aan de leerprocessen van individuele leerlingen.

In de eerste graad worden leerlingen intensief begeleid bij het leren door de vakleerkrachten. Zij geven studietips en –tricks, coachen de leerlingen voor hun vak. Wanneer wij vaststellen dat leerlingen problemen hebben met plannen en instuderen van leerstof kunnen zij terecht in de huiswerkbegeleiding.

Vanaf de tweede graad neemt de begeleiding gradueel af en wordt er geleidelijk gewerkt aan zelfstandig werken en leren. Tijdens ruimte-uren kunnen de leerlingen naar het open leercentrum gaan waar ze een volledige computeruitrusting met internetverbinding ter beschikking hebben. Daarnaast bieden we ook een op maat gemaakte studiebegeleiding aan.

Ook tijdens de examenperiode organiseren wij een begeleide studie voor al onze leerlingen.

2. Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze en studiekeuzebegeleiding loopt doorheen de hele schoolloopbaan in Atheneum Tungrorum. Tijdens deze studiekeuzebegeleiding wordt de leerling doorheen de jaren ondersteund en bijgestaan door heel wat actoren: de vakleraar, de leraren levensbeschouwelijke vakken, de studiebegeleiders, … Ook ons CLB is hierbij een belangrijke partner.

In de eerste graad besteden we bijzondere aandacht aan de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs.

Om onze eerstejaars wat extra houvast te bieden bij hun overstap naar het secundair onderwijs, voorzien we enkele specifieke activiteiten en projecten:

In Atheneum Tungrorum start de schoolloopbaanbegeleiding in de 1e graad door de leerlingen geleidelijk te helpen ontdekken wat de eigen talenten en interesses zijn door kennismaking met en zelfs onderdompeling in brede belangstellingsgebieden via de talentenmodules.

Omdat de juiste keuze maken niet altijd van een leien dakje loopt, begeleiden we onze leerlingen en ouders bij het maken van hun studiekeuze. Tijdens het tweede, vierde en zesde studiejaar besteden we extra aandacht aan studiekeuze met ons studiekeuzeproject waarbij leerlingen stilstaan bij hun talenten en interesses en kennismaken met de verschillende mogelijkheden in het volgende leerjaar of vervolgonderwijs. Voor de leerlingen in het beroepsonderwijs ligt de focus ietwat anders. Zij concentreren zich voornamelijk op de beroepenwereld via jobbeurzen, stages, werkplekleren en ontmoetingen met ervaringsdeskundigen (vaak oud-leerlingen).

Na elke examenperiode formuleert de klassenraad een duidelijk studiekeuzeadvies dat gekaderd wordt tijdens de oudercontacten.

3. Ondersteuning van leerlingen met een leerstoornis

Wanneer we de term leerbegeleiding gebruiken, gaat het in Atheneum Tungrorum ook over een aantal specifieke leerhindernissen, zoals leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of taalachterstand.

Veelal schrijft men een leerhindernis toe aan een leerlingenkenmerk zonder de impact van het onderwijsleerproces of de rol van een relatiekenmerk erbij te betrekken. Dat kan leerbegeleiding verengen tot het nemen van individuele maatregelen, die relatief los staan van het onderwijsleerproces of van de context.

Wij zijn ervan overtuigd dat leerbegeleiding het meest effectief is wanneer ze wordt toegepast tijdens het leerproces van de leerlingen. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat zorginitiatieven die we buiten de klas- en lescontext organiseren, nog steeds aansluiten bij het feitelijke onderwijsleerproces. Zeker voor een leerling met een leerprobleem is dat een vereiste.

Zo bieden we aan onze leerlingen met leerstoornissen een op maat gemaakt begeleidingsplan aan dat hen in staat stelt om aan de hand van alternatieve werkmethoden en leermiddelen toch optimaal ondersteund te blijven in hun leertraject.

Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of NLD wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarbij de nodige STICORDI-maatregelen gelden.

Ook leerlingen met AD(H)D, autisme of een andere leerstoornis krijgen een individueel begeleidingsplan waarbij zo nodig een individueel leertraject wordt uitgestippeld. Ze mogen gebruik maken van een laptop ter ondersteuning (spraaksoftware, teksten uitschrijven in MS Word, …) en indien zij dit wensen leggen zij hun examen digitaal af.

Het leerbegeleidingsteam werkt ook zeer nauw samen met deskundige externen. Er zijn geregeld overlegmomenten met het CLB, GON-begeleiders en logopedisten waar onze leerlingen worden begeleid. Op deze manier slagen we erin om de leerling zeer efficiënt en maximaal te ondersteunen en bij te staan.

4. Begeleiding van anderstaligen

Voor onze anderstalige leerlingen organiseren wij zo nodig inhaallessen zodat ze het Nederlands vlugger onder de knie krijgen en dus ook de andere lessen beter kunnen volgen. We doen dit steeds in samenspraak met de vakleerkracht en de klastitularis om de precieze noden duidelijk te formuleren en zeer gericht te ondersteunen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school werkt samen met een Centrum voor leerlingenbegeleiding. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Meer informatie over het CLB waarmee onze school samenwerkt vindt u op deze website:

 

 

 

Copyright © 2022 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren