Visie

 

 

Atheneum Tungrorum stelt zich tot doel leerlingen te begeleiden en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, zowel op persoonlijk vlak als in hun professionele carrière. Ons algemeen secundair onderwijs (ASO) biedt opleidingen die leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs. Daarnaast biedt de school een brede waaier aan opleidingen in beroeps en technisch secundair onderwijs (BSO en TSO). Hier toetsen de leerlingen hun theoretische kennis regelmatig aan de echte wereld. Kennen én kunnen, daar draait het om. Onze kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen worden gewaardeerd door de bedrijfsmanagers waarmee we samenwerken

Onze aandacht gaat uit naar:

• kwaliteitsvol onderwijs
• vernieuwende technieken
• begeleiding van de individuele leerling

Wij werken aan de persoonlijkheidsvorming van jongeren zodat ze zich kritisch-creatief kunnen integreren in de samenleving en de cultuur. Dit betekent dat ze vervolgstudies kunnen aanvatten, een beroepsleven kunnen uitbouwen, hun verantwoordelijkheid in de samenleving opnemen en maatschappelijk geëngageerd zijn.

Dankzij de nauwkeurige opvolging van hun vorderingen en tijdige bijsturing worden onze leerlingen door de leerkrachten begeleid op hun weg naar maturiteit en volwassenheid. Een aangename en vriendelijke sfeer van samen leren en samen leven is de voorwaarde om deze doelstelling te bereiken.

Wij willen met ons onderwijs bij al onze leerlingen interesse wekken, blijvende leerresultaten bereiken en een aanzet geven tot levenslang leren. We streven ernaar om naast kennisoverdracht onze leerlingen de juiste vaardigheden en attitudes bij te brengen. Hieruit volgt dat bij ons niet alleen het product, maar ook het proces een belangrijke plaats inneemt. Onze leraren spelen hierbij een cruciale rol: de leerling wordt actor van zijn leerproces, de leraren groeien naar een rol als coach. Ze bieden structuur, stellen duidelijke eisen en regisseren het leerproces.

In het pedagogisch project dat de school zich stelt nemen ouders een bijzondere plaats in. Zij zijn de bevoorrechte partners van de school in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Onze school engageert zich om samen met de ouders de leerlingen optimaal te begeleiden. Om dit te bereiken zorgt de school in eerste instantie voor een vlotte en duidelijke communicatie over de vorderingen van de leerlingen, contacteert ze de ouders wanneer er zich problemen zouden voordoen en staat ze altijd open voor suggesties en verbeteringen. Als school, leerlingen en ouders in een goede verstandhouding samenwerken, halen we het beste uit onze leerlingen.

Onze leerlingen zijn geen nummer in de rij. Ze hebben inspraak via de leerlingenraad, ze worden betrokken bij allerlei activiteiten en projecten… Wij zijn een school waar leerkrachten en leerlingen een team vormen. Bij de leerlingen ‘het geloof in eigen kunnen’ versterken, dat vinden wij belangrijk. Wij willen immers leerlingen afleveren die klaar zijn voor hun toekomst. Leerlingen die kunnen samenwerken, die zelfbewust en ondernemingsgezind zijn, die zaken durven aan te pakken. Ook beleefde omgangsvormen, hulpvaardigheid en begrip hebben voor elkaar horen hierbij. Immers, goede afspraken maken goede vrienden.

In Atheneum Tungrorum willen we meer dan onze leerlingen de beste voorbereiding op verdere studies of de arbeidsmarkt bieden. We willen hen ook opvoeden tot dynamische persoonlijkheden met een duidelijke identiteit en doordrongen van menselijke waarden, conform Het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Copyright © 2022 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren